Ile wynosi najniższa krajowa

Państwo polskie ma z założenia sprzyjać produktywnemu zatrudnieniu – zarówno w sektorze prywatnym, jak i w dziale gospodarki narodowej. Trzeba przyznać, że instrumenty, jakimi dysponują urzędy, są bardzo rozległe. Przede wszystkim omawiane działania polegają na organizacji robót interwencyjnych, jak również na kierowaniu młodych osób do odbywania dofinansowanych z środków budżetowych stażów. Takie działania wydają się być jednak niewystarczające, zważywszy na fakt, iż problemem nie jest bezrobocie, ale relatywnie niskie płace.

Dlatego najważniejszym z punktu widzenia pracownika wyznacznikiem ekonomicznym jest minimalna pensja. Jest ona co roku ustalana przez Radę Ministrów i wprowadzana w drodze rozporządzenia. Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników w ramach umów o pracę, zobowiązany jest do jej stosowania. W przeciwnym wypadku naraża się na sankcje publicznoprawne, które zdecydowanie negatywnie wpływają na budżet danego przedsiębiorstwa.

Aby dowiedzieć się, ile wynosi najniższa krajowa na chwilę obecną, wystarczy sięgnąć do rządowego rozporządzenia. Wynika z niego, że w 2020 roku każdy pracownik powinien zarabiać przynajmniej 2600 złotych brutto. Duże znaczenie ma fakt, iż od tek kwoty niezbędne jest dokonanie odpowiednich potrąceń. Tytułem przykładu, składki na ubezpieczenia społeczne, które są finansowane bezpośrednio przez pracownika, zostały ujęte właśnie w kwocie brutto. Ponadto na każdym obywatelu, który osiąga dochód, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Na ogół stosuje się skalę progresywną – wówczas podatnik do pewnej kwoty odprowadza około 17% podatku.

kalkulator

Inaczej jest w przypadku, gdy jego dochody w ciągu roku obrotowego znacząco wzrosły. Wówczas od kwoty nadwyżki powyżej ustawową sumę niezbędne jest odjęcie 32% dochodów i wpłacenie ich na poczet zaliczki z tytułu podatku dochodowego. Warto wskazać, iż takie obowiązki ciążą na pracodawcy, a nie na samym pracowniku. Tym samym działy płacowe w poszczególnych firmach muszą dbać o to, aby wszelkie zaliczki na poczet podatku były wpłacane do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego w odpowiednim terminie – przeważnie do 20. dnia każdego miesiąca.

Niestety, wzrost pensji minimalnej nie jest korzystny dla wielu kategorii podmiotów. Należy wskazać, iż od tego miernika zależna jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, które są uiszczane przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego każdorazowy wzrost płacy minimalnej odbija się czkawką wszystkim przedsiębiorcom. Ich minimalne daniny, które dotychczas musieli odprowadzać na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, drastycznie rosną.

Nie sposób nie wspomnieć, iż osoby, które zatrudniają pracowników, również ponoszą większe koszty związane z ich zatrudnieniem. Dobrze jest również pamiętać, że niektóre samorządy zawodowe uzależniają wysokość składek od aktualnej wysokości minimalnej pensji. Dotyczy to w szczególności adwokatów i radców prawnych. Także osoby, które dopiero przysposabiają się do tych zawodów, dużo tracą przez to, że pensja minimalna stale rośnie.

najniższa krajowa

Równomierny wzrost najniższej płacy stanowi najlepsze rozwiązanie obecnej sytuacji

Warto pamiętać, że gospodarka co prawda sukcesywnie się rozwija, jednakże na chwilę obecną wypłata pensji minimalnej wręcz zabija polską przedsiębiorczość. Ekonomiści jednoznacznie wskazują, iż w ciągu kilku najbliższych lat nie powinno dojść do podwyższenia tego miernika. W przeciwnym wypadku powstanie stan, w którym przedsiębiorców nie będzie stać na zatrudnienie dobrze wykwalifikowanych i przeszkolonych optymalnie pracowników.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że od niedawna składki odprowadza się również od umów zlecenie. Omawiany kontrakt cywilnoprawny wyłączony był również z zakresu stosowania przepisów o płacy minimalnej. Na chwilę obecną, na podstawie najniższej krajowej wyliczany jest inny ważny miernik – minimalna stawka godzinowa. Tym samym wszystkie osoby, które wykonują obowiązki zawodowe w ramach umów cywilnoprawnych, powinny otrzymać przynajmniej płacę odpowiadającą tej wysokości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here